Batman Cake

IDR 799,000
Custom

Bridal Cake

IDR 1,480,000
Custom

Cupcake Bouquet

IDR 640,000
Custom

Dim Sum Cake

IDR 2,600,000
Custom

Emoji Cake

IDR 1,060,000
Custom

Full Bloom Cake

IDR 799,000
Custom

Gudetama Cake

IDR 2,350,000
Custom

Lace Ruffles Cake

IDR 920,000
Custom

Marble Cake

IDR 2,320,000
Custom

Peach Prosperity Cake

IDR 2,180,000
Custom

Peppa Pig Cake

IDR 799,000
Custom

Pineapple Cake

IDR 799,000
Custom

Racing Cupcake

IDR 815,000
Custom

Red Roses Cake

IDR 5,750,000
Custom

Smash Cake

IDR 799,000
Custom

Succulent Cake

IDR 799,000
Custom

Terrarium Cake

IDR 1,030,000
Custom

Terrarium Rose Cake - Large

IDR 1,080,000
Custom

Terrarium Rose Cake - Small

IDR 920,000
Custom

Unicorn Cake

IDR 1,480,000
Custom

Watercolour Cake

IDR 799,000
Custom

Wreath Cake - Blue

IDR 749,000
Custom

Wreath Cake - Pink

IDR 749,000
Custom